تاریخ انتشار : شنبه 12 بهمن 1398

اهداف انقلاب اسلامی ایران به قلم: دکتر محمد صفري
یکی از اهداف ودستاوردهاي انقلاب اسلامی "استقلال سیاسی" حکومت ایران بود که با سرنگونی ژریم
وابسته پهلوي دوم واستقرار نظام جمهوري اسلامی، این هدف محقق گشت وتا به امروز با راهبري رهبران
(امام خمینی و آیت االله خامنه اي) و به برکت خون شهداي جوانان برآمده از مکتب اسلام ناب محمدي
ورزمندگان وجانبازان این مرز و بوم، محفوظ مانده است.
این دستاورد بزرگ که از الزامات توسعه هر کشوري تلقی می گردد اردوگاه شرق و غرب را از تاراج ودست
اندازي به منابع نفت ، گاز، معادن وسرمایه هاي طبیعی متوقف نمود و در عین حال افکار ،اندیشه ها و نبوغ
جوانان ملت ایران را آزاد نمود تا بتوانند با خود باوري واعتماد به نفس به فناوریهاي نوین دست پیدا کرده
وزمینه هاي توسعه کشور را فراهم نمایند که نتایج آن رشد و توسعه در فناوریهاي هسته اي، نانو ، سلول
هاي بنیادي ،موشک هاي قاره پیما و ..... بوده است. ادامه پیشرفت و توسعه کشور نیازمند سلامت و صلابت
مسئولان و سردمداران نظام اسلامی و سرمایه دانستن منابع انسانی وارزش نهادن به جوانان این مرز و بوم
خواهد بود این امر همواره در کلام رهبري معظم موکدا برقرار است که باید با عمل به آن، دستاورد بزرگ
انقلاب اسلامی که استقلال و توسعه کشور بوده است را محقق و حفظ بداریم.
دکتر محمد صفري
استاد دانشگاه و دیپلمات سابق جمهوري اسلامی