تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 22 بهمن 1398

نماینده مجلس باید داعیه مطالبات مردم را داشته باشد.

اگر دغدغه مردم را داشته باشد نه می تواند بخوابد نه می تواند بخورد. از ناراحتی مردم ناراحت واز عصبانیت مردم عصبانی می‌شود.

این نماینده همواره رو به مردم ،در میان مردم ودرگیر با مسئولین ناکارآمد میباشد از اینکه دنیایش را از دست بدهد نمی هراسد.

از اینکه آبرویش را بریزند، نگران نیست، ببیند بیمار را بیمار می‌شود، ببیند گرسنه ای را گرسنه میماند.....

نماینده مردم،
باید نماینده مردم باشد.
🌹🌹🌹🌹
دکتر محمد صفری