تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 تیر 1400

دکتر محمد صفري معاون  سابق سفارت ایران در افغانستان

 طالبان و ساير گروه هاي جهادي عليه اشغالگران خارجي اهل سنت افغانستان، گرايش حنفي دارند. عموما در مذهب حنفي تكفير و انكار ساير مذاهب اسلامي خصوصا تكفير شيعيان متداول نيست. اهل سنت حنفي فقط در اجراي فروعات احكام اسلامي با ساير مذاهب اهل سنت و فقه جعفري اختلاف نظر دارند. اما ايشان از مخالفان وهابيت مي باشند. از نظر اين گروه ريختن خون مسلمان با هر گرايش و ريختن خون غيرمسلماني كه با ايشان جنگ ندارد، حرام است. ايشان مخالفان خود را حكم تكفير نداده و خون او را مباح نمي دانند. ايشان با اشغالگران خارجي كشورشان و دولت دست نشانده خارجي در افغانستان مخالف بوده و جنگ مي نمايند. طالبان هيچ گونه چشم داشتي به خاك كشورهاي همسايه نداشته و اصولا در دكترين طالبان چيزي بنام اشغال سرزمين هاي غير وجود ندارد. طالبان خواستار ايجاد يك دولت اسلامي مطابق با سليقه خود بر اساس آموزه هاي اسلام حنفي در داخل فضاي سرزميني و حاكميتي افغانستان با رهبريت قوم پشتون مي باشد. در واقع طالبان بر خلاف القاعده و داعش از لحاظ جغرافيايي گروهي درون گرا و از لحاظ فكري گروهي برون گرا است كه نيروهاي خارجي متخاصم را دشمن مي داند، نه ساير مذاهب و يا فرق افغانستان را.

وهابیت، اخوان‌المسلمین و سلفیه جهادی از جمله گروه‌هایی هستند که از فقه سلفیه با پرچمداري ابن تيميه و ابن عبدالوهاب در برابر دیگر مذاهب چهارگانه اهل سنت، پیروی می‌کنند. همچنین بازتولید اندیشه‌های بنیادگرایی ابن تیمیه، در قالب گروه‌هایی چون القاعده و داعش ظاهر گشته و با تکفیر بخش گسترده‌ای از مسلمانان، به سلفی‌های تکفیری معروف شده‌اند. سلفي گري و وهابيت را باید فقهی در چارچوب مذهب حنبلی انگاشت که در بسياري از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلی عدول کرده است.

دکتر محمد صفري معاون  سابق سفارت ایران در افغانستان