تاریخ انتشار : شنبه 20 بهمن 1397

عطسه ترامپ شنیده می شود اما ناله مردم شنیده نمی شود!

توجه بیش ازحد مقامات جمهوری اسلامی به رجزخوانی ورفتار نمادین رئیس جمهوری امریکا نه تنها نشانه قدرت،جرات ،شجاعت وقهرمانی آنان نیست بلکه ناشی از ضعف وعجز و وابستگی است.

 کشوری که  صدای آهسته عطسه ترامپ در گوش مقاماتش، بلند تر از  ناله بلند ملت ارزیابی می گردد باید منتظر طوفان بماند.

 اگر نیم نگاهی به اعتراضات واعتصابات مردمی در یکسال گذشته بیاندازیم به سادگی خواهیم دید که کارگران ،معلمان،کامیونداران،پرستاران،سرمایه گذاران بانکی،دستفروشان ،دانشجویان و....نه با انگیزه های سیاسی ونه با هدایت ومدیریت سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه ونه با سازماندهی اپوزیسیون به کف خیابان آمدند آنان مطالبات صنفی کاملا به حقی داشته اند که متاسفانه با مدیریت ناکارامد در مقابل اعتراضات بحق آنان، شاهد تغییر شعارهای آنان به  شعارهای سیاسی شده ایم با نشنیدن صدای مظلومانه کارگرانی که 6 ماه حقوق دریافت نکرده اند چه انتظاری جز تغییر شعارهای صنفی به شعارهای سیاسی خواهیم داشت! در مقابل شعارهای سیاسی وحضورنیروهای امنیتی مجبور به بازداشت کارگر،پرستار وکامیوندار خواهیم شد که همسر وفرزندان آنان چیزی برای ازدست دادن ندارند وسراسیمه در مقابل نظام گارد خواهند گرفت!

اگر نظام سیاسی 40 سال دوام آورد چون همواره در مقابلش معترضینی می دید که از جنس خودش نبود اشراف واشراف زاده ها ومرفهان بی درد ونهایتاگروه ها واحزاب سیاسی وابسته به غرب در مقابل نظام خود نمایی می نمودند اما جنس کارگر،معلم،پرستار واقشاری که خود انقلاب کرده وپشت سر امام راحل بودند را باید ببینیم وصدایشان را بشنویم و باید این تفاوت را درک کنیم.

دولتمردان باید بدانند که تهدید اصلی برای نظام سیاسی جنگ نیست  نبایدتهدید را در حوزه های نظامی گری شناسایی کنند از امام راحل آموخته ایم که تهدید واقعی ناوهای امریکایی در خلیج فارس نیستند بلکه تهدید واقعی در سرزمین خودی مستتر است تهدید برای نظام سیاسی را باید در حوزه مردمی بیابیم مردمی که از جنس خود نظام هستند مردمی که دست خالی در مقابل صدام و43 کشور حامی او ایستادگی کردند این مردم می توانند برای نظام بهترین فرصت ها را ایجاد نمایند اگر صدایشان شنیده نشود به مثابه اصلی ترین تهدید در مقابل نظام خودنمایی خواهند نمود اگر نظام سیاسی،کارآمدی خود را از دست بدهد وبجای اولویت قراردادن رفاه اجتماعی مردم ، به خارج از مرزها نگاه بیاندازد ومردم را فراموش نماید وحتی صدای آنان را نشنود وبه ندای آنان لبیک نگوید وبرخواسته های بحق ملت سرتعظیم فرود نیاورد در گردبادی از خشم همین مردم نابود خواهد شد.

نباید منتظر ماند تا صدای ملت به ناله تبدیل شود و ناله شان  به فریاد  بیانجامد و اگر فریادشان در میان عطسه رئیس حکومت ظلم ،گم بشود نهایتا طوفان  به پا خواهد شد ودر فضای طوفانی تمنای دولتمردان شنیده نخواهد شد این امر نه  ادعای من ، که سنت الهی وتجربه تاریخ است.

گوش دولتمردان  به صدای آهسته ونجیب ملت ایران باید حساس شود و به تمنای مردم ایران پاسخ بدهد در اینصورت می تواند به ملتش تکیه کند ودیگرنه تنها نیازی ندارد به عطسه ترامپ توجه کند بلکه فریاد ظلم  جهانی تنها با اخم  همین ملت درهم خواهد شکست .

 

دکتر محمد صفری - استاد دانشگاه

 

تاریخ انتشار : شنبه 20 بهمن 1397

خاطره فراموش ناشدنی از ژنو !

عصر یک روز معمولی  در شهر ژنو، سوار بر اتوبوس از مسیر دفتر سازمان ملل به رزیدانس جمهوری اسلامی  در حرکت بودم که اتوبوس در ایستگاه بین راه ایستاد. در میان مسافرینی که در حال سوار شدن بودند خانمی را دیدم که فرد معلولی در ویلچر  همراه خود داشت ودر انتظار سوار شدن  به اتوبوس بود یک آن به سبک عواطف واخلاق ایرانی قصد کمک کردم  تا ویلچر را داخل اتوبوس هدایت کنم اما اتفاق غیر قابل انتظار رخ داد!

راننده اتوبوس پیاده شد وویلچر را داخل اتوبوس قرار داد وسپس برگشت و به رانندگی خود ادامه داد!

اتفاق عجیب و رفتار متفاوت  کشور غیر اسلامی نسبت به فرد معلول در مقایسه با آنچه که در جمهوری اسلامی نسبت به جانبازان خود دیده ایم  مرا بشدت منقلب کرد! آن فرد جانباز نبود! جانش را برای میهن ومردم ونظام اسلامی  در تبق اخلاص نگذاشته بود وآن کشور امام خمینی نداشت وداعیه پیروی از دین کامل اسلام را نبود وآن فرد ویلچری فقط معلول بود! وبرای دفاع از خاکش معلول نشده بود! اما چگونه است که راننده اتوبوس مجاب می شود که اینگونه به فرد ناتوان تکریم کند و به کسی که از یک ناتوان نگهداری می کند احترام بگذارد! چقدر جانبازانی که برای رفتن از پله های ساختمان سازمان بنیاد جانبازان نزد حاملین وهمراهان خود خجالت زده شده وترجیع داده اند در کنج خانه خود بشینند وبسازند وسکوت پیشه کنند و چه خانواده های جانبازانی که از تبعیض وبی عدالتی وبی مدیریتی ها لحظه ای پشیمان از فرستادن فرزندان وهمسران خود به جبهه های جنگ بودند اما یاد امام وایمان الهی ترمیم  زخم های جگر گوشه های آنان می شود!

باید از مدیران لایق غیر مسلمان که در تکریم  شهروندان  ناتوان خود گوی سبقت را از مدیران مسلمانان گرفته اند درس بگیریم  تا دیگر  عبارت سید جمال الدین اسد آبادی را تکرار نکنیم که گفته بود "رفتم به غرب اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم وبرگشتم به شرق مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم "!

امید به توسعه کشور.

تاریخ انتشار : شنبه 20 بهمن 1397

وقوع انقلاب اسلامی در کشور ایران  که در سال 1979 اتفاق افتاد بی تردید پدیده ای بزرگ،منحصر به فرد، وغیرقابل مقایسه با سایر انقلابات جهان در قرون گذشته بوده است.

 انقلاب اسلامی ایران از نظرماهیت دینی،کیفیت رهبری،شرایط وقوع،ترکیب حضور و وضعیت ناهمگون نظام بین الملل، حتی با انقلاب کبیر فرانسه ونیز با انقلابات دهقانی چین و انقلاب کارگری(پرولتاری) اکتبر 1917 بلشویک ها به رهبری لنین قابل مقایسه نبوده وچند سر وگردن از اینگونه انقلابات که خود آوازه تاریخ شده اند بزرگتر،عمیق تر وتاثیر گذارتر بر توازن قوا ونظام دو قطبی دنیای آنروز بوده است.

خواستگاه این انقلاب نه صرفا اقتصادی بوده ونه برپایه طبقات اجتماعی خاص بنا شده است(متفاوت از انقلابات ذکر شده که برطبقات اجتماعی خاص بناشده ومطالبات اقتصادی دنبال می نمودند) رهبری آن نیز بدون تکیه به عوامل خارجی وبدون استفاده ازاحزاب وگروههای سیاسی وبدون استفاده از سلاح وتجهیزات نظامی وبا مشی توده ای توانست همه ظرفیت های نیروهای سیاسی مخالف داخل وخارج کشور را در پشت سر خود نگاه دارد در شرایطی که دین از سوی انقلابیون شرق وتئوریسین های غرب " افیون جامعه تلقی شده وباعث ایستایی جوامع معرفی شده بود  وآموزه های مذهبی از سوی روشنفکران وبرخی رهبران ملی در تاریخ معاصر ایران، عامل عقب ماندگی کشور برداشت شده بود  رهبری این انقلاب با دین وآموزه های دینی به میدان آمد و دین را عامل اصلی انقلاب وتغییر در نظام بین الملل متبلور ساخت.

انقلاب اسلامی ایران " تئوریهای انقلاب" که از سوی میشل فوکو( اندیشمند مشهور فرانسوی ) ،تدا اسکاچ پل (جامعه شناس ودانشمند مشهور امریکاییجیمز رابرت "جیم" دیویس( نظریه پرداز مشهور امریکایی)وبسیاری دیگر از نظریه پردازان غربی وشرقی مطرح شده بود را متزلزل نمود وآنان را واداشت تا در نظریه ها وتئوریهای خود نسبت به "انقلاب" تجدید نظر نمایند.

 فرهنگ ، دین و شعور سیاسی مردم ایران همراه با رهبری توانمند و شخصیت کاریزماتیک امام خمینی، ظرفیت عظیمی ایجاد نمود تا قدرت تا دندان مسلح رژیم پهلوی  و همراهی دو ابر قدرت غرب(امریکا-بلوک سرمایه داری وامپریالیستی) وشرق(شوروی-بلوک مارکسیستی و کمونیستی) قادر به توقف،انحراف واستحاله انقلاب اسلامی نشدند.

پس از انقلاب اسلامی، تهدیدات همه جانبه با ابعاد کمی وکیفی بسیار گسترده با هدف تغییر یا تلاشی در مقابل انقلاب قرار داشت در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی طراحی چند کودتا ،در حالی که ساختار منسجمی در نظام سیاسی ایجاد نشده بود، راه اندازی جنگ تمام عیار عراق علیه ایران،درحالی که ساختار نظامی وجنگی حداقلی هم شکل نگرفته بود،اپوزیسیون سیاسی همراه با مشی مسلحانه با حجم بسیار بالا ودر اکثر مناطق کشور از کردستانات تا سیستان و بلوچستان وترکمن وجنگل های مازندران و...علیه امنیت ملی دست در دست عربستان،عراق،شوروی سابق وامریکا نا امنی ایجاد کردند در حالی که سیستم امنیتی اطلاعاتی منسجم همراهبا تجهیزات وامکانات مقتضی شکل نگرفته بود،اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان مسلمان انقلابی(سفارت مرکز توطئه وجاسوسی علیه انقلاب شده بود)،حمله جنگنده های امریکایی از طریق طبس،اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین وهمدستی وهمکاری این گروه با صدام حسین،وجود خانه های تیمی وایجاد ترور وبمب گذاری ودرگیریهای مسلحانه درون شهری و بمب گذاری در حزب جمهوری اسلامی وکشتار بیش از 70 تن از مقامات اجرایی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ، انفجار در مقر نخست وزیری وبه شهادت رساندن رئیس جمهور ونخست وزیر ، و.... در واقع تهدیدات متعدد که امنیت ملی نظام نوپای انقلاب را ازطریق جنگ،تحریم،تجزیه طلبی مناطق جنوب وغرب وحضور ستون پنجم ونفوذ در ارکان نظامی سیاسی،همراهی وائتلاف بنی صدر(اولین رئیس جمهور انقلاب اسلامی)با رجوی سردمدار سازمان منافقین، همراه با سهم خواهی ملی گریان واحزاب کمونیست از یکطرف و سوء استفاده مهدی بازرگان(دولت موقت که با حکم امام منصوب شده بود) که تمام ملی گراهایی که در حزب نهضت آزادی بودند را بعنوان وزرا کابینه خود به قدرت رسانده وبرخلاف نظر معمار ورهبر انقلاب ،جدایی دین از سیاست ونیز همراهی با غرب را پیشه راه خود کرده بود از طرف دیگر دامنه وحوزه تهدیدات علیه انقلاب را گسترده ونیز عمیق تر نموده بود .

بطور کلی تهدیدات دهه اول انقلاب به مراتب در همه ابعاد به تناسب رشد وتکنولوژی آن دوره بیشتر از دو دهه اخیر بوده است اما خطری که امروز انقلاب را به مخاطره انداخته به مراتب بیشتر از دهه اول می باشد به عبارت دیگر "چرا تهدیدات انقلاب دردو دهه جاری جدی تر است؟"

سوال بزرگ در همین نقطه متمرکز است ونویسنده قصد دارد به چرایی آن بپردازد.

ادامه دارد ......

 

دکتر محمد صفری  استاد دانشگاه

تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

 

محمد صفری؛ مشاور شهردار کرج در امور پدافند غیرعامل و رئیس کمیته پدافند غیرعامل این دستگاه، ضمن تشریح اهداف پدافند غیرعامل در شهر کرج، امکانات و نقاط ضعف و قوت شهر در این حوزه را بیان کرد.

اهداف پدافند غیر عامل چیست؟

 ما به دنبال تبیین دفاع غیر نظامی شهری هستیم که به لاتین civil defence  گفته می شود. در دفاع شهری باید یک شهر امن و پایدار در برابر تهدیدات را طراحی کنیم این ویژگی ها عبارتند از: امن و پایدار و مقاوم بودن برابر تهدیدات دشمن، دارای کارکردهای متوازن و توزیع شده در گستره شهر، دارای تعامل مناسب با خارج از شهر برای امکان جابجایی جمعیت، دارای قابلیت مدیریت مطلوب بحران ناشی از جنگ در شهرها، دارای زیر ساخت های مطمئن و امن شهری و چند منظوره در برابر تهاجم دشمن، دارای نظام مدیریت شهری توسعه یافته، نهادینه شده و امن، دارای حد اقل آسیب پذیری در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهری، دارای فضاهای امن عمومی کافی برای شهروندان در برابر تهدیدات نوین، دارای فضای امن مدیریت بحران در کلیه حوزه ها و دستگاه ها، دارای شهروندان آموزش دیده با آمادگی بالا و مقاوم و سازماندهی شده در سیستم های منسجم شهری در برابر تهدیدات.

آیا این ایده آل ها قابل اجرا است؟ آیا شهر کرج چنین ویژگی هایی دارد یا می تواند داشته باشد؟

در شرایط فعلی چنین تدابیری برای کرج اتخاذ نشده است لذا در اولین حملات موشکی دشمن، برق و گازدچار اختلال می شود. به دنبال آن بحران آب به وجود می آید و در نتیجه آذوقه مردم با کمبود شدید مواجه می شود. برق و گاز نباشد مواد غذایی قابل نگهداری نیست. ارتباطات مخابراتی و صدا و سیما قطع می شود و مدیران مرتبط با بحران و پدافند غیر عامل وسیله ارتباطی نخواهد داشت. برخی پلها و راه های مواصلاتی مورد اصابت قرار می گیرند و در نتیجه تردد تشدید می شود لذا مهمترین وظیفه تمامی نهادهای مسئول بخصوص مدیران شهری، برنامه ریزی و اقدام جهت کاهش آسیب ها و ایجاد ایمنی و پایداری نسبی زیرساختهای مهم شهر می باشد.

پیشنهاد و راهکارهای شما چیست؟

برای کاهش تلفات و ضایعات مردم غیرنظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری، باید در طرح های توسعه جدید شهری و یا حتی بازسازی محله های مخروبه به عناصر دفاع غیرعامل(پدافند غیرعامل) توجه ویژه شود. همچنین باید موارد ساختاری و کارکردی مناسب و پیش بینی جهت مکان یابی بهینه (رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل) انجام گیرد که برخی از این موارد عبارتند از:
1- تدوین قوانین و مقررات حمایتی لازم در راستای دفاع غیرعامل شهری از سوی مراجع قانونگذار، استانداری، شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و دیگر ادارات تاثیرگذار.
2- ایجاد پناهگاه پیش ساخته به اندازه کافی
3- ساخت پناهگاه در محیط مسکونی شهروندان و پناهگاه های عمومی
4- ایجاد اماکن امن مانند بیمارستان
5- انتخاب مکان های مناسب برای استقرار مراکز زیست و فعالیت
6- سازماندهی بسیار قوی و منسجم مردم در شهرها
7- برنامه ریزی پیش از بروز فاجعه برای کاهش تلفات و خسارات
8- پیش بینی و ذخیره سازی نیایزهای ضروری مثل سوخت، آب، آذوقه در محدوده شهری
9- توسعه الگوی محلات خوداتکا در شرایط جنگ
10- دومنظوره کردن فضاهای عمومی با قابلیت بهره برداری در شرایط بحران
11- ایجاد و ساماندهی معابر با ویژگی تخلیه و امدادرسانی سریع به مردم
12-اعمال ملاحظات پدافند غیرعامل در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری
13- بهسازی و ایمن سازی وضع موجود ساختمان های عمومی مسکونی مردم
14- ایجاد فرهنگ ایمنی و فرهنگسازی مداوم
15- آموزش مدیران شهری در مورد پدافند غیرعامل
16- لزوم آگاهی شهروندان درباره پدافند غیرعامل

آیا توصیه و یا پیامی به مسئولان شهری دارید؟

با توجه به اینکه استانداری نهاد حاکمیتی است و مرکز ثقل قدرت در استان به شمار می آید ضروی است نسبت به سازماندهی مدیران بحران و پدافند غیر عامل مثل شهرداری اقدام نماید. بخصوص ما در استان نیازمند یک سازماندهی قوی با نگاه مدیریتی یکپارچه شهری هستیم و این اتفاق نمی افتد مگر در مرکز استانداری و با همکاری همه دستگاه ها و بخش های ذیربط.

تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

مشاور شهردار کرج در موضوع پدافند غیر عامل، اطلاع رسانی را یکی از عوامل موثر در فرهنگ سازی این مبحث بین شهروندان دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، محمد صفری در جلسه ای که به منظور بررسی موضوع پدافند  در محل سازمان زیباسازی کرج برگزار شد به اهمیت توجه به پدافند غیر عامل اشاره و بیان کرد: اطلاع رسانی می تواند ضرورت توجه به این موضوع را برای شهروندان روشن کند.

این مسئول با تاکید بر اینکه لازم است تمام شهرها به تجهیزات دفاعی در برابر تهدیدات ناشی از طبیعت و تهدیدات ناشی از دیگر کشور ها مجهز شوند، اظهار داشت: اصول مقابله با پدافند غیر عامل در دنیا یکسان است اما پیاده سازی این موضوع در شهرها و کشورهای مختلف به اولویت زیرساخت های آن بستگی دارد.

وی اضافه کرد: به منظور افرایش ایمنی شهر دستگاه های خدمت رسان باید به مدیریت یکپارچه شهری برسند و هماهنگی زیرا تعامل بین این دستگاه ها نشان دهنده توجه به سلامت شهروندان و حفاظت از آنان است.

مشاور شهردار کرج در بحث پدافند غیر عامل، پراکنده سازی، جانمایی مطلوب، حساسیت زدایی، استتار، فریب دشمن و ... را از جمله اقدامات مهم در پدافند غیر عامل ذکر و عنوان کرد: این اقدامات باید با نگاه دفاعی در شهر ایجاد شوند تا درصورت بروز حادثه طبیعی و یا حمله احتمالی دشمن، شهر و شهروندان دچار آسیب نشوند.

صفری با اشاره به اینکه اگر شهروندان و مسئولان شهری در جریان حوادث احتمالی قرار گیرند، همکاری آنها در اجرای پدافند غیرعامل دو چندان می شود، گفت: همکاری سازمان زیباسازی در گسترش اطلاع رسانی می تواند کمک شایانی به تحقق این مهم کند.

این مسئول استفاده از بیلبوردهای یا تلوزیون شهری در آگاه سازی شهروندان در این خصوص را خواستار شد و افزود: هدف از اجرای پدافند غیر عامل برنامه ریزی به منظور ایجاد رفاه و آرامش و امنیت در شهر است و در صورتی که المان ها نیز پیام آگاهی از پدافند غیر عامل باشند، نهادینه شدن فرهنگ پدافند غیر عامل دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه آموزش های شهروندی نیز نقش بسزایی در فرهنگ سازی پدافند غیر عامل دارد، عنوان کرد: در صورتی که آموزش موارد ایمنی در خصوص پدافند غیر عامل در آموزش های شهروندی قرار گیرد در آینده ای نه چندان دور شاهد شهری ایمن و آرام در زمینه های بلایای طبیعی و غیر طبیعی خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کر ج در ادامه این نشست، ضمن استقبال از همکاری در اطلاع رسانی پدافند غیر عامل، آمادگی کامل سازمان را در همکاری در ابعاد تبلیغاتی، اطلاع رسانی و آموزش اعلام کرد و خواستار برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص برای پرسنل سازمان شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه 29 آذر 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

کشور در آستانه دو انتخابات مهم قرار دارد انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری هر یک در سرنوشت سیاسی کشور تعیین کننده خواهند بود.

علیرغم اینکه آمارهای رسمی نشان می­دهد که ایران بعد از انقلاب بطور متوسط هر سال پذیرای یک انتخابات در کشور بوده و بطور طبیعی می بایستی در این حوزه آبدیده شده و انتخابات رو به بهبودی داشته باشیم اما تجارب انتخابات ایران نشان داده است که بهترین و سالمترین انتخابات را در دهه های بعد از انقلاب تجربه نموده و هرچه قطار انتخابات جلو آمده آسیب های جدیدتری را برای مردم به ارمغان داشته است. انتخاباتی که با حضور و مشارکت مردمی در ایران برگزار می شود باید بعنوان فرصت بی نظیر مورد استفاده منافع ملی قرار گیرد اما متاسفانه نتایج عکس برای مردم و نظام سیاسی به ارمغان آورده است و مصادیق بارز آن در انتخابات 88 و نیز انتخابات شوراهای اسلامی سال 92 قابل لمس است.

 استان البرز بویژه شهرستان کرج در حالی به استقبال مهمترین انتخابات پیش رو گام می نهد که خود همچنان زیر بار درد زایمان انتخابات شورای اسلامی سال 92 قد خمیده و رگه هایی از بی اعتمادی به حفظ آراء مردم در جامعه سیاسی آرامیده است.

شرایط ذهنی و عینی برای پایانی پیروزمندانه در انتخابات کرج متصور نیست مگر اینکه مسئولین مرتبط تلاشی مضاعف برای آماده سازی فراهم آورند.

مسئولین استانداری و فرمانداری غالبا شناخت کافی از استان نداشته و لایحه های قدرت سیاسی استان برای آنان ناشناخته است، سران قومیت ها را نمی بینند، آسیب های انتخابات گذشته را نه تنها شناسایی نکرده بلکه در حل موقت آن نیز ناتوان بوده اند، گرایشات سیاسی و سایه های قدرت نزد آنان در حدی شناخته شده اند که ظاهر هستند و با اهداف فردی، صنفی و رانت خواهانه خوشرقصی می نمایند، سازماندهی و ساماندهی تشکیلاتی و اداری انتخابات بصورت مطلوب صورت نگرفته (بزعم نویسنده) و مسئولین غیر بومی استانداری و فرمانداری همچنان خالصانه غرق در مشغله های روزمرگی بوده و یا فرصت چانه زنی با گروهای سیاسی، لایحه های اجتماعی، و... را نداشته و یا آن را به برگزاری چند جلسه خلاصه کرده اند.

در احزاب و تشکل های سیاسی که در فضای ایجاد شده در دولت روحانی خود را پیدا کرده اند به تصور اینکه فرهنگ و روحیه و توان ذهنی برای پیشروی جامعه را در قالب حزب سیاسی دارا هستند بدون آموزش­های حزبی و تجربیات آن در درون خود آشوب به پا کرده و سهم خواهی و قدرت طلبی را از قبل از حرکت های مقدماتی حزبی نمایان ساخته اند و در مورد احزاب و تشکل های قارچ گونه که فقط در آستانه انتخابات ها نمایان می شوند مدعیان جامعه سیاسی خود اول خط هم نیستند به همین جهت عملا آماده ضربه زدن به انتخابات پیش رو گارد گرفته اند. خود حدیثی بخوان از این مجمل!

شرایط ذهنی برای انتخابات که نخبه ها، پیش روها، احزاب و تشکل های سیاسی می باشند در حال آموزش "آب و بابا" هستند و دستگاه­های اجرایی و در راس آن استانداری و فرمانداری­ها بدلیل تغییرات متعدد پست های سیاسی و اجتماعی و مهاجرت از همدان و اردبیل و.... شناخت کافی از بدنه و کف انتخابات کرج نداشته و در شرف تجربه اولین انتخابات در این استان خواهند بود در حالی که خود درگیر چالش های بسیاری در این شهر بوده و دیده نمی شوند مگر عوامل سود جو، که خود را با هدف به ثقل قدرت نزدیک نموده و مسیر را نزد بالایی ها نقاشی شده نشان خواهند داد.

در کف خیابان و در متن جامعه که همان شرایط عینی گفته می شود بی رمق، نامطمئن، آسیب دیده، و با دلی پر از درد بخاطر امامشان و دینشان و شهدایشان و برای حفظ انقلابشان ناخواسته خود را آماده انتخابات می کنند شرایط عینی جامعه برای انتخابات آماده است اما اینگونه آماده است! که اگر نبود آماده نبود انتخاباتی برگزار نمی شد مردم می آیند و می دانند که در فضای انتخابات زور و زر و تزویر خواهند دید و مبهوت می مانند که کاندیدهای مجلس میلیاردها تومان هزینه می کنند اما همچنان معلوم نمی شود که هزینه های گزاف انتخاباتی از کجا و توسط چه کسانی به کاندیدها داده می شود و چه اهدافی را دنبال می­کند قانونگذار و مسئولین نظارتی اندازه پوسترهای انتخاباتی را معین کرده و محدودیت های تبلیغاتی را مشخص کرده اما میلیاردها تومان هزینه های کاندیداها در این دایره دیده نمی شود ... .

استان البرز تلاش نماید آسیب هایی که مشخص و معین است را مورد بازنگری قرار داده و در رفع آن بکوشند استانداری و فرمانداری­ها کار انتخابات را صرفا به بخش های تعیین شده نسپارند و با نشست های متعدد تشکیلاتی با کاندیدها و تشکل ها و احزاب، اقدام به هماهنگی های لازم و آموزش های کافی نمایند رسانه ها را مدیریت نموده و از آنان در جهت منافع ملی کمک بگیرند رسانه های استان البرز غالبا در "سطح" رشد کرده و نیازمند دیده شدن و تعامل و تکامل هستند نباید اجازه داده شود از چهارچوب قانون خارج شوند قانون باید ملاک و محک انتخابات استان باشد از هم اکنون تشکل های موسوم به 400 نفر بصورت غیرقانونی تجمعات تحریک کننده در سطح شهر دارند احزاب بصورت غیر قانونی فعالیت دارند کاندیدهای شناخته شده فعالیت های زودهنگام و غیرقانونی را در پیش گرفته اند و مباحثی مبنی بر رد صلاحیت برخی از کاندیداهایی که در حال فعالیت و هزینه کردن هستند در سطح شهر توزیع شده و هدفمند در تخریب یکدیگر قدم بر می دارند و... آیا مدیریت کلانی در استان برای برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون دیده می شود؟ از نظر نویسنده پاسخ منفی است و طوفان انتخابات آهسته آهسته در حال سرعت گرفتن است و متاسفانه مورد مدیریت هم قرار نگرفته است و این برای استان البرز فاجعه ای دگر است!
تنها چشم انداز مثبت، تکیه به تجارب ارزنده شخص استاندار است که خاضعانه توصیه می شود از فضای اقتصاد و بازدیدهای متعدد و وقت گیر چند صباحی آزاد شده بدون صرفا تکیه و صرفا اعتماد به گزارشات پائین دستی، خود فضای انتخابات را مدیریت کنید و فندانسیون آن­را پایه گذاری کنید و مسیر هیئتی و بی برنامگی را به مسیری تشکیلاتی و قانونمند تبدیل نمائید.

تاریخ انتشار : دوشنبه 02 آذر 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) با حضور رئیسان جمهوری روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه، ترکمنستان و نخست وزیر الجزایر در دوشنبه مورخه 2/9/94 در سالن اجلاس سران برگزار گردید.

ریاست این دوره از اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز را حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برعهده داشت.

همچنین در این اجلاس فرستاده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان، سالم البدری دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و آلدو فلورس کویرگان دبیرمجمع بین المللی انرژی حضور یافتند.

سران کشورهای صادرکننده گاز دراین نشست  مسایل مربوط به بازار جهانی گاز را مورد بررسی قرار داده و بیانیه پایانی سومین اجلاس سران GECF  را نیز صادر نمودند.

مقایسه سران شرکت کننده در اجلاس تهران با دو اجلاس پیشین که در قطر و روسیه برگزار شد، از رکورد شکنی در این اجلاس حکایت دارد. بر این اساس، علاوه بر رئیس جمهوری ایران، هشت رئیس دولت دیگر نیز در سومین اجلاس سران GECF شرکت نمودند.

بیژن زنگنه وزیر نفت در این خصوص می گوید: حضور 9 رئیس دولت در اجلاس سران جی.ای.سی.اف بی سابقه است؛ در نخستین اجلاس سران که در قطر برگزار شد، چهار رئیس دولت و در دومین اجلاس در روسیه نیز 6 رئیس دولت حضور داشتند.

ویژگی عمده اجلاس سران تهران که آن را از دو اجلاس پیشین متمایز می کند، همزمانی آن با تحولات بزرگ در بازار جهانی گاز است به طوری که محمدحسین عادلی دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در این خصوص اظهار داشت که: اجلاس سران جی.ئی.سی.اف در حالی در تهران برگزار شد که بازار جهانی گاز، تغییراتی عمده را از نظر عرضه و تقاضا تجربه می کند.

حضور تولیدکنندگان غیر عضو جی.ئی.سی.اف مانند آمریکا، استرالیا در بازار جهانی گاز و تهدید بازار صادراتی کشورهای عضو GECF توسط آنها، رشد صنعت گاز مایع (ال.ان.جی) و کاهش قیمت گاز از تحولات و چالش هایی است که اعضای این مجمع را تحت تاثیر قرار می دهد.

اعضای GECF در این  اجلاس موضوعات و دغدغه ها ی کشور متبوع خود را مورد توجه قرار داده و راهکارهای ارتقای این مجمع در عرصه بین المللی را بررسی نمودند.

بر این اساس، اجلاس تهران می تواند نقطه عطفی در فرایند تکامل و بلوغ GECF باشد. ضمن آنکه می تواند با ورود جدی به مسائل و چالش های صنعت و تجارت جهانی گاز و ایجاد بسترها و زمینه های همکاری های فنی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عض GECF، زمینه ارتقای جایگاه این نهاد بین المللی و همچنین جایگاه و اهمیت کشورهای دارنده و صادرکننده گاز جهان در معادلات اقتصادی و سیاسی بین المللی را فراهم کند.

اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در اولین نشست خود را در قط برگزار نمودند شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند GECF در حال فعالیت روی ارزیابی بهترین راه ها برای حل و فصل چالش های کنونی در بازارهای منطقه ای و جهانی گاز و هماهنگی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گاز و راه اندازی گفت وگوهای موثر میان آنهاست.

یکی دیگر از مسائل مهم مورد بحث در نخستین نشست سران، تعریف جایگاه و نقش گاز طبیعی در ساخت یک اقتصاد با تولید کربن کم، هماهنگی آن با توسعه انرژی های جایگزین و ترویج منافع محیط زیستی این سوخت پاک بود.

این مجمع در دومین نشست خود  در ژوئن ٢٠١٣ (١٠ تیرماه ١٣٩٢) در مسکو و در کاخ کرملین به میزبانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و مقام های ارشد الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، عمان، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا و اعضای ناظر عراق، هلند و نروژ برگزار شد.

نتیجه این نشست با عنوان «بیانیه مسکو» (Moscow Declaration)، منتشر شد. در این بیانیه، کشورهای عضو جی.ئی.سی.اف به اتفاق آرا بر تقویت نقش این مجمع، افزایش همکاری های جهانی برای حفاظت از منافع جی.ئی.سی.اف، حفظ اصول مبادلات بین المللی و تقویت نقش بنیادی قراردادهای بلندمدت و ادامه حمایت از قیمت گذاری گاز براساس شاخص قیمت های نفت و فرآورده های نفتی تاکید کردند.

مقام های دولت های عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز همچنین نسبت به افزایش استفاده از گاز طبیعی، ترویج استفاده از گاز طبیعی در بخش های مختلف و مذاکرات جی.ئی.سی.اف با همه بازیگران و سهامداران بازار گاز، ترویج و توسعه نقش گاز به عنوان حامل انرژی سازگار با محیط زیست برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی تاکید کردند.

اهمیت حضور پوتین در این مجمع:

 این سفر دومین سفر پوتین به تهران طی هشت سال گذشته بوده است.

 سفر پوتین به تهران کوتاه اما مهم تلقی می شود. این سفر نماد روابط نزدیک میان دو کشوری است که در سوریه متحد یکدیگرند. وی در حاشیه این اجلاس گفت و گوهایی محوری با مقامات ایران از جمله با مقام معظم رهبری داشت بطور کلی شکل گیری محور مسکو ـ تهران خوشایند کشورهای عربی نخواهد بود.

پوتین در این سفر مسائل مطرح میان دو کشور از قبیل مسائل ژئوپلیتیک، نظامی و اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. همچنین گفته می شود که پرونده سوریه و موضوع تروریسم، از موضوعات مهم مورد مذاکرات ایشان با مقامات ایرانی بوده است.

کشورهای عضو و نقش مجمع:

کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال.ان.جی) را در اختیار دارند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.

تاریخ انتشار : دوشنبه 09 آذر 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

 

رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرداری کرج، به تشریح جایگاه پدافند غیرعامل پرداخت و گفت: پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیداتی که منشاء انسانی دارد و توسط دشمن صورت می گیرد، ایفای نقش می کند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، پنجمین نشست کمیته پدافند غیرعامل شهرداری کرج در سالن کنفرانس سازمان عمران و نوسازی شهرداری برگزار شد و ضمن آن رئیس کمیته پدافند غیرعامل این دستگاه به بیان کارکردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهری و تفاوت ماموریت های آن با مدیریت بحران پرداخت.

 


محمد صفری در این نشست اظهار داشت: حوزه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیداتی که منشاء انسانی دارد و توسط دشمن صورت می گیرد، ورود می کند. همچنین تهدیداتی که منشاء صنعتی دارد در این دسته قرار می گیرند.

 


وی بیان داشت: تهدیداتی چون جنگ، تروریسم، شورش و نیز تهدیدات میکروبی، شیمیایی، خرابکاری های صنعتی عمد یا غیرعمد نیز از مواردی است که پدافند غیرعامل را فعال کرده و باید برای این رخدادها از پیش اقدامات بازدارنده صورت داد.

 


صفری گفت: اقدامات پدافند غیرعامل کمک می کند در مقابل تهدیداتی که رشد طبیعی هم دارد، مقاوم شویم. در این زمینه فعالیت ها سبب کاهش آسیب های احتمالی و خسارات انسانی و مالی می شود.

 


وی، ضمن تاکید بر ضرورت کادرسازی و تشکیل یک تیم قوی و کاربردی در پی اجرای جلسات و هماهنگی هایی که به واسطه شکل گیری کمیته پدافند غیرعامل صورت خواهد گرفت، اقداماتی که در مناطق و سازمان های شهرداری کرج طی هفته پدافند غیرعامل انجام گرفته بود را مورد بررسی قرار داد و از تلاش مسئولان مربوطه در این زمینه تقدیر کرد.

 


این جلسه مصوباتی را نیز به همراه داشت که از جمله آنها آسیب شناسی از مراکز مهم حوزه های هر یک از مناطق و سازمان ها در زمینه پدافند غیرعامل و ارائه طرح های مرتبط در این خصوص، مطالعه در خصوص پروژه های مهم عمرانی و تهیه طرح های ایمن سازی در هر منطقه و سازمان، راه اندازی کتابخانه تخصصی پدافند غیرعامل در بخش های مختلف شهرداری کرج و نیز آسیب شناسی درباره ساختمان های متعلق به شهرداری.


تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 آبان 1394

در گفتگو با مشاور شهردار کرج جناب آقای محمد صفری مطرح شد:
 حساسیت های پدافند غیرعامل در شهرداری کرج تبیین شده است

همزمان با قرارگیری در هفته پدافند غیرعامل، محمد صفری؛ مشاور شهردار کرج در حوزه پدافند غیرعامل در گفتگویی کوتاه با پایگاه خبری مدیریت شهری، به بیان اقدامات و برنامه ریزی های انجام گرفته در این زمینه پرداخت.

اقدامات وفعالیت های پدافند غیر عامل شهرداری کرج از بدو شکل گیری تا کنون چه بوده است؟

 

راه اندازی تشکیلاتی با عنوان پدافند غیرعامل اقدام ساده ای نیست؛ با این همه در حال حاضر ما ادعا می کنیم که پدافند غیر عامل شهرداری کرج در چند ماهه گذشته راه اندازی شده و کوشیده شده است نحوه عملکرد به گونه ای باشد که گویی سالهاست شهرداری کرج دارای چنین حوزه است. همزمان با تهیه اتاق مستقل و تجهیز آن کمیته پدافند غیرعامل شهرداری را پایه ریزی کردیم که متشکل از معاونین خدمات شهری مناطق و نیز مدیران عامل سازمانهای شهرداری است. این کمیته تاکنون سه جلسه رسمی  برگزار کرده؛ همچنین در حین راه اندازی کمیته توانستیم ارتباط پدافند غیرعامل شهرداری را با سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت کشور و نیز استانداری البرز برقرار نماییم. در عین حال اقدامات لازم برای آموزش و کادرسازی را دنبال نموده، چارت پیشنهادی برای ایجاد ساختار سازمانی پدافند غیرعامل شهرداری را تهیه کردیم. این چارت برای سازمان پدافند غیر عامل کشور ارسال شد و همزمان با اقدامات فوق فعالیت های تبلیغی جهت فرهنگ سازی  و افزایش مشارکت اجتماعی مرتبط صورت گرفته است.

 

چه فعالیت هایی در هفته پدافند غیرعامل توسط شما و کمیته مورد نظر انجام گرفته است؟

 

در تاریخ پنجم آبان ماه سال 82 فرمان تاریخی مقام معظم رهبری برای راه اندازی پدافند غیرعامل در کشور صادر شد و این روز به نام پدافند غیرعامل نامگذاری گردید. امسال از 4 الی 10 آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین شد و ما از این فرصت برای اجرای اقدامات فرهنگی، آموزشی و تبلیغی بهره بردیم که این اقدامات شامل برگزاری نشست ویژه کمیته اجرایی پدافند غیر عامل شهرداری، موظف نمودن مسئولین پدافند غیرعامل مناطق و سازمانها جهت انجام اقدامات فرهنگی، آموزشی و تبلیغی اعم از انتشار نشریه، نصب بنر و پوستر و ایجاد نمایشگاه کتاب در در ورودی شهرداریها و نظایر این بوده است.

 

همچنین اقدامات شاخصی همچون برگزاری همایش بزرگ با عنوان " پدافند غیر عامل ومدیریت یکپارچه شهری" با دعوت از سردار جلالی ومعاون امور شهری وکلانشهرهای سازمان ونیز دعوت از مدیرکل پدافند غیر عامل وزارت کشور، امام جمعه، نمایندگان مردم در مجلس، استاندار البرز، فرمانداران وفرماندهان سپاه ونیروی انتظامی انجام گرفت. این همایش تخصصی اولین همایش به این عنوان است که شهرداری کرج در این سطح انجام داده است. این نشان می دهد پتانسیل لازم در این زمینه در شهرداری کرج وجود دارد.

 

تهیه مقالات و انجام مصاحبه و انتشار مطالب مرتبط در رسانه ها و ارسال پیامک به شهروندان نیز از جمله فعالیت هایی بوده که در زمینه فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت در شهروندان نسبت به موضوعات پدافند غیرعامل انجام گرفته است.

 

برای این اقدامات کدام دستگاه ها و بخش ها با شما همکاری داشته اند؟

 

لازم به یادآوری است مدیران روابط عمومی شهرداری، اداره کل آموزش، حراست، بازرسی، معاونین شهردار، مدیران مناطق و سازمانها بیشترین همکاری و کمک را جهت راه اندازی پدافند غیر عامل با این بخش صورت داده و ضروری است از همه این بخش ها قدردانی خود را اعلام کنیم.

تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 05 آبان 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

به استناد اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور، قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.

"ما می توانیم و باید از فرصت نظام دیپلماسی که نقطه قوت یک کشور محسوب می گردد استفاده کنیم"

به استناد اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.

ایشان در مصاحبه با اصحاب رسانه تصریح نمودند که در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است.

متاسفانه رشد افسار گسیخته  قاچاق کالا در ایران در حالی است که تعداد 24 سازمان و دستگاههای اجرایی ذینفع و دخیل در تجارت رسمی درگیر مبارزه با قاچاق کالا در کشور هستند 24 دستگاه مهم کشوری غالب توان خود را صرف مبارزه با این پدیده نموده اند و در عین حال رشد تصاعدی قاچاق کالا در ایران مخاطب را متعجب و توجه ها را به نقاط ضعف این مبارزه هدایت می نمایاند.

اگر چه موفقیت های مقطعی در امر مبارزه با این پدیده شوم وجود داشته و قابل انکار نیست اما دست اندرکاران مبارزه با امر قاچاق نیز اعتراف دارند که ضعف هایی هر چند آشکار در مسیر مبارزه وجود دارد که رفع آن نیازمند اراده قوی حکومتی است که آمار ذکر شده نشان می دهد که این اراده تا قبل از سال 92 محقق نگردیده و برای دستیابی به این هدف مهم راهی بس سخت در پیش روست که برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید در این خصوص روزنه های امید را در دل مخاطب ایجاد نموده که از جمله آن بهره گیری از فرصت دیپلماسی در امر مبارزه با این پدیده شوم می باشد.

بر اساس بیانات مکرر وموکد رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا از پیش از مبادی ورودی کشور ونیز با توجه به مواد 10، 11، 15 و 17 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، محدود کردن مبارزه با قاچاق کالا در داخل مرزها کاملا منتفی و غیر قابل قبول می باشد.

امر بدیهی است که قاچاق کالا دو سر دارد که یک سر آن در آن طرف مرزها مستقر می باشد که باید در امر مبارزه به آن توجه نمود.

همانگونه که می دانیم در ایران هم قاچاق ورودی مصداق دارد و هم قاچاق خروجی و نیز از نظر تنوع مصادیق نیز با سایر کشورها قابل مقایسه نیست.

قاچاقچیان سازمان یافته در خارج از مرزها همواره در حال طراحی و برنامه ریزی برای ارسال محموله های قاچاق به ایران بوده و با قاچاقچیان حرفه ای داخلی برای ورود و یا خروج کالاهای قاچاق در یک رابطه سازمان یافته و تشکیلاتی قرار دارند. بدون توجه به این ارتباط و صرفا با برخورد با قاچاقچیان غیر حرفه ای و جزء داخلی مبارزه با این پدیده کامل نخواهد شد. ضمن اینکه در شرایط تحریم و نیز بدلیل منفعت بسیار بالای مالی و انگیزه های سودجویی قاچاقچیان سازمان یافته از نظر تکنولوژی و فنی تسهیل کننده در امر قاچاق چندین قدم از متولیان مبارزه در داخل کشور جلو تر قرار دارند.

در این شرائط استفاده از ابزار دیپلماسی می تواند فرصت بی نظیری در مقابل ضعف در تکنولوژی و سایر آسیب ها را برای متولیان مبارزه فراهم آورد. ما می توانیم و باید از فرصت نظام دیپلماسی که نقطه قوت یک کشور محسوب می گردد استفاده کنیم. درست در همین نقطه گروه های قاچاقچی دچار ضعف هستند و صلاحیت محدودی برای لابی و تعامل با کشور های مبدا دارند چرا که کشورها ملزم به رعایت اصولی هستند و منافع ملی آنان ایجاب می کنند که غلظت همکاری های اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود را با سایر کشورها تعریف کنند نه با گروه ها و سازمان های بویژه متخلف .

اگر چه نمی توان نادیده انگاشت برخی کشورهای هدف از قاچاق کالا به ایران سود می برند و نیز بسیاری از کشورهای هدف نیز تعاریف متفاوتی از قاچاق در مقابل ایران دارند لهذا در مذاکرات با آنان و انعقاد توافقنامه با هر یک باید به این پارامتر ها توجه نمود در غیر اینصورت انعقاد هر گونه پروتکل همکاری با آنان و ادعای تعهد بر اجرای توافقنامه با ایران صوری خواهد بود و ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ لهذا توجه به انگیزه و ضمانت اجرایی در انعقاد توافقنامه و پروتکل های فی مابین ایران با کشورهای هدف در حوزه مبارزه با قاچاق باید بعنوان یک اصل تلقی گردد. نمی توان یک تعریف یکسان و با تکیه به یک روش ثابت با کشورهای هدف مذاکره نمود. باید نقاط ضعف و قوت آنان را در خصوص قاچاق کالا به ایران مورد شناسایی قرار داد و منافع ملی آنان در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. لازم است از ابزارهای متفاوت تهدید، تطمیع و وابستگی و نیازهای کشور مورد مذاکره استفاده نمود. باید مسیر مذاکرات را به بازی برد – برد تبدیل نمائیم. در اینصورت قاچاقچیان سازمان یافته را در مبادی پیش از ورود محدود و مغلوب خواهیم نمود و در این شرائط می توانیم ادعا کنیم ریسک قاچاق در ایران را افزایش داده ایم.

بیانات و اظهارات مقامات مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، امید را در رفع خلاء دیپلماسی در مخاطبین ایجاد نموده است. از این لحاظ توصیه می گردد در استفاده از ابزار دیپلماسی در این مقوله باید حرفه ای و کارشناسانه برخورد نمود، چرا که دستیابی به توافقنامه با کشور هدف در خصوص قاچاق که معمولا منافع یکطرفه کلان و قابل توجه دارد متفاوت از پروتکل های امنیتی و مرزی و اقتصادی است و در صورتی اینگونه توافقنامه های منعقد شده با کشورهای هدف ضمانت اجرایی پیدا خوهد نمود که مذاکرات برمبنای اشراف اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی طرف ایرانی شکل بگیرد در غیر اینصورت همین دولت ها نیز در پس پرده به طرف قاچاقچیان کالا غش خواهند نمود.

تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 03 شهریور 1394

بسمه تعالی

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

آیا قاچاق کالا تهدید ملی است؟

قاچاق (Smuggling) بخشی از اقتصاد غیر رسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. قاچاق کالا یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی است که در آن عوامل تجاری قانون گریز از فرصت های سودآور بخش تجارت خارجی استفاده نموده و مبادرت به قاچاق می نمایند. از نقطه نظر اقتصادی اگر شرائط سودآوری برای قاچاق وجود نداشته باشد و در مقابل شرایط اقتصادی مناسب یا امنیت اقتصادی برای واردات رسمی تامین شود قاچاق کالا محدود می شود.

آمار و ارقام مربوط به کشفیات قاچاق کالا در دهه اخیر نشان می دهد که طی این سال ها روند قاچاق کالا روندی رو به رشد و فزاینده بوده است. برآوردهای اولیه نشانگر آنست که حجم قاچاق کالا معادل نیمی از صادرات غیر نفتی کشور است.

این امر بیانگر وجود یک معضل در سطح ملی است که امروزه حتی بحث پیرامون ابعاد آن به سطح افکار عمومی نیز کشیده شده است.

قاچاق با انگیزه فرار از محدودیت های تعرفه ای موجود در نظام تجاری کشور انجام می شود که رشد آن درآمد های دولت را کاهش می دهد. کاهش درآمد های دولت از یک سو با تحمیل اثرات منفی بر نظام تخصیص منابع، کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی در جامعه را کاهش می دهد و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری های مولد از سوی دولت را محدود می نماید. حجم خسارات اقتصادی آن 6 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. قاچاق کالا رقابت ناسالم ایجاد می کند و به تولید و محصولات تولید داخلی ضربه می زند و با از بین بردن فرصت های شغلی ایجاد بیکاری در کشور می نماید.

قاچاق تنها تهدید اقتصادی نیست بلکه اثرات آن چند وجهی است و بنظر نویسنده بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد بر پیکره سیاست، فرهنگ، بهداشت، محیط زیست و امنیت می تازد. همچنین درآمد حاصله از قاچاق عامل موثر در آلوده سازی سیستم اداری و سرمایه های انسانی در کشور بوده است و می تواند تامین کننده مالی جریانات سیاسی معاند و ضد انقلاب نیز باشد. قاچاق مشروبات الکلی اقتدار ملی و ارزش های دینی را زیر سوال می برد. البسه دست دوم موسوم به تاناکورا و قاچاق لوازم بهداشتی ضمن آثار مخرب فرهنگی، حامل بسیاری از بیماری ها به داخل کشور می باشد و قاچاق ابزارآلات ماهواره و لوازم الکترونیکی نیز فعالیت های فرهنگی نظام را بی اثر می نماید. دخانیات و گوشی های موبایل و بیش از 100 قلم لوازم قاچاق ورودی به کشور که در دنیا بی نظیر و غیر قابل باور است اقتدار ملی را لکه دار کرده، امنیت ملی را زیر سوال برده است. لهذا از این جهت قاچاق در این ابعاد در ایران بیش از اینکه تهدید صرفا اقتصادی باشد با قاطعیت می توان گفت که تهدید ملی است و باید در امر مبارزه با آن بازنگری صورت گیرد در غیر اینصورت این تهدید می تواند ضربات جبران ناپذیری به نظام سیاسی کشور وارد نماید. عدم عماهنگی مناسب بین دستگاه های ذی ربط، ناهماهنگی بین سیاست های اقتصادی کشور، اخذ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی بالا از واردات کالا، ممنوعیت های قانونی صادرات و واردات برخی کالاها، وجود انحصارات دولتی در امر صادرات و واردات، محدودیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه و رانتینر متصل به قدرت و.... بعنوان مهمترین عوامل ساختاری موثر در قاچاق کالا مورد شناسایی کارشناسان و نظریه پردازان قرار گرفته که باید در امر مبارزه مورد توجه قرار گیرد.

با پذیرش اینکه اثرات قاچاق کالا صرفا اقتصادی نیست بلکه امری چند وجهی است و مبارزه با آن نیز باید چند وجهی باشد به این معنا که تنها در عرصه جنگ سخت نمی توان بر این پدیده فائق آمد بلکه در عرصه های جنگ نرم نیز باید خود را به قاچاقچیان رساند و بر آنان پیشی گرفت و این مهم به راحتی میسر نخواهد شد مگر بتوان با اراده واحد دستگاه های ذی ربط و ایجاد وحدت رویه در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق در تحدید آن موفق بود. مقام معظم رهبری نیز همواره در فرمایشات و ابلاغیه های خود بر امر مبارزه با قاچاق تاکید موکد داشته و بر همه دستگاه هایی که به نحوی در این امر دخیل هستند واجب دانسته که سهم خود را در این مبارزه  ایفا نمایند.


تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 خرداد 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

متاسفانه آسیب پذیری فرهنگ، سیاست و امنیت ما از سوی مدرنیسم آشکار گشته است. سکولاریسم زائیده مدرنیته است، لیبرالیسم از این مکتب متولد گردیده و بی بندوباری جامعه بشری نیز محصول این پدیده تلقی گردیده است.

اینترنت، فیس بوک، واتس آپ، وایبر و اینستاگرام و در کل فضای مجازی، همراه با تصاویر، که در همه ابعاد زندگی بشری نفوذ نموده محصول این مکتب است و تاکنون به مثابه دشمن اصلی دین، فرهنگ، سیاست و امنیت در جوامع شرقی تلقی گردیده است.

بر کسی پوشیده نمانده که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی از مدرنیسم رنج می برد و همواره نمی داند با تهدیدات این پدیده چگونه رفتار نماید. استراتژی تدافعی و مشی عکس العملی در مقابل حملات آن تاکنون کارساز نبوده و مقابله با آن هزینه های گزافی را در بر داشته است.

با نگاهی نه چندان دور به گذشته، به پدیده ویدئو با وحشت نگریسته می شد و هزینه های گزافی در مقابله با آن صرف گردید و بخش هایی از مردم این مرز و بوم را بخاطر داشتن آن از خود رنجاندیم! هنوز مشی مقابله با این تهدید را سازماندهی نکرده خود را در مقابل دیش های ماهواره دیدیم و قبل از شناخت این پدیده پشت بام های ملت را هدف تهاجم قرار داده و اقشاری دیگر از مردممان را در مقابل خود قرار دادیم. فیس بوک را لعن کردیم و واتس آپ را در خانه هایمان دیدیم. هنوز کارکرد آن را نشناخته بودیم صدای اینساگرام بلند شد و اکنون همه ما کارکرد مدرنیته را نه در پشت بام ها و نه در کنار تلویزیون منازل بلکه در اندازه یک گوشی همراه و در دست جوانان این مرز و بوم مشاهده می کنیم که با آن در خلوت و آشکار زندگی می کنند.

مدرنیسم و پست مدرنیسم واقعیتی است که در تداوم علم ظهور و بروز یافته و قابل نایده گرفتن نیست و هرگز با هیچ سلاحی نیز متوقف نخواهد شد.

این پدیده به مثابه جریان آبی است که در مقابل هر مانعی به سمت جلو حرکت می کند و راه نفوذ خود را پیدا می کند. لهذا هرگونه تلاش برای متوقف نمودن آن بیهوده است و در جامعه انسانی نتیجه عکس را نیز در بر خواهد داشت و نگاه به گذشته مدعی این ادعا خواهد بود.

ضمن اینکه نویسنده مدعی است اساسا تهدید دانستن این پدیده از ریشه و بن خطایی است که گذشتگان دچار آن بوده اند، این اشتباه ریشه در بی اطلاعی و عقب ماندگی ما از این پدیده تلقی می گردد. عدم شناخت عمیق از فناوری های روز همچنان ما را در موضع تدافعی قرار داده است.

این پدیده از غرب آمده و غرب دشمن ماست پس این پدیده دشمن ما تلقی می گردد! این صغری و کبری واقعی است که منجر به اتخاذ استراتژی اشتباه از سوی استراتژیست های ما شده است. مضافا اینکه قبل از شناخت ابزارهای نوین به ارمغان آمده از مدرنیته خود را مجاب به مقابله در سرزمین خودی کردیم و غرب از فرصت ضعف ما بهره برده و از تکنولوژی نوین در جهت تخریب فرهنگ و دین ما استفاده کرده است. فارغ از اینکه ابزارهای پست مدرنیسم فی نفسه در تعارض و تقابل با ارزش های دینی قرار ندارند، اصولا ابزارهای غیر هوشمند نمی توانند برای ضدیت با دین و فرهنگ ها متولد شوند، بلکه عاملین این پدیده قادرند از آن علیه حریف خود استفاده نمایند. بنابراین مدرنیسم به خودی خود دشمن ما محسوب نشده و این پدیده به خودی خود تهدید نیست.

اگر ابزارهای مدرنیسم امنیت ملی ما را نشانه رفته و نا امنی را در جامعه  گسترش داده و امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته و جرائم خرد و کلان را افزایش بخشیده اند نه بخاطر اینست که مدرنیسم فی نفسه در مغایرت و مخالفت با امنیت است بلکه بخاطر ضعف ما در عقب ماندگی از این پدیده است. بیگانه بودن و عدم شناخت ما از یک سو و تسلط و شناخت دشمن از ابزارهای این پدیده از سوی دیگر باعث گردیده که از ناحیه مدرنیته آسیب پذیر بوده و آن را دشمن فرضی خود محسوب نمائیم. این ضعف آشکار ما هزینه های زیادی را بردوش مردممان قرار داده و بعضا آنان را از مسئولین دور ساخته است. افزایش فاصله مردم و مسئولین  در این کانون قابل تعریف است، لهذا وظیفه امروز ما برطرف کردن این ضعف بزرگ است و مردم و نظام ما را تضمین خواهد نمود.

تاریخ انتشار : چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

ضرورت هدف گذاری در فعالیت دستگاههای اجرایی از جمله مهمترین راهبردهایی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی خود به  مسئولین اجرایی کشور تذکر داده اند.

ضعف مدیریت،خلاء نظارت  مبتنی برسیستم هوشمند، و ناکارآمدی واحد های بازرسی از عوامل بروز روزمرگی در فعالیت  ادارات ارزیابی می گردد.

تاکنون غالب مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی قادر به فعالیت های هدف گذاری شده  نبوده و تدوین برنامه های یکساله مرسوم ادارات به دلائل مذکور بعضا صوری بوده و نتوانسته بر عملکرد اقدامات دستگاهها تاثیر مثبت بگذارد در واقع برنامه های تدوین شده در آخر هرسال با اقدامات انجام شده تطبیق داده می شوند نه اینکه برنامه های مدون سالانه بر فعالیت های روزانه موثر واقع گردند.

دل نگرانی رهبر فرزانه مبتنی بر اطلاعات موثق از فعالیت دستگاههای اجرایی است وفعالیت های غیر هدفمند که باعث پرت انرژی وهدر رفت سرمایه های ملی و خلاء رفاه عمومی،پیچیدگی امورات مردم در ادارات گردیده نکته قابل تاملی است که باید مسئولین ارشد هر استان بعنوان دستور کار خود در سال 94 قرار دهند.

رفع این نقیصه  که با نظارت استاندار استانها  قابل تحصیل خواهد بود می تواند فعالیت های ادارات را  کاربردی نموده، بستر ساز همدلی وهمزبانی میان دولت و ملت گردد.

هدف گذاری در برنامه های جاری وبلند مدت یکساله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

1-    در چارچوب سیاست های کلان کشور و چشم انداز برنامه بیست ساله طراحی گردد.
2-    غیر ایده آلیستی، واقع گرا و قابل اجرا باشد.
3-    قابل اندازه گیری وارزیابی باشد.
4-    کلی گویی وتحلیلی نباشد.
5-    از طریق سیستم قابل نظارت وکنترل باشد.
6-    نحوه دستیابی به آن قابل تعریف باشد.
7-    هزینه های تحقق آن پیش بینی گردد.

درنتیجه یکی از اقدامات مهم سال 94 دوری جستن از روزمره گی  ونزدیکی  به فعالیت های هدفمند با گرایش خدمت صادقانه به مردم می باشد که نتیجه آن قطعا تحقق شعار همدلی وهم زبانی میان دولت وملت خواهد بود.

تاریخ انتشار : یکشنبه 25 آبان 1393
محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

در ماده ۴ معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای موسوم به ( NPT؛ Non-Proliferation Treaty) چنین آمده است:

” به هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۲ , ۱  این پیمان باشد”.

متن صریح و روشن ماده ۴ وسایر مفاد پیمان ان.پی.تی، تحقیقات، تولید واستفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را برای ۱۸۸ کشور اعضاء این معاهده محفوظ داشته است و تقریبا تنها خواسته مهم ایران در مذاکرات با  ۱+۵  اثبات همین حق می باشد که  در سال های ۸۲ و۸۳ برای آن حاضر شده بودیم بطور داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را به مدت ۲/۵ سال تعلیق نمائیم و پروتکل الحاقی را قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی بطور موقت اجرا نمائیم اما غرب حتی حاضر نشد طبق  ماده ۴ قا نون ان.پی.تی به حق غنی سازی صحه بگذارد! بلکه در آن زمان تاکید نمودند که تاسیسات غنی سازی ایران منهدم گردد!

اکنون پس گذشت ۱۰ سال دولت جدید تلاش مجددی را برای شفاف سازی با غرب آغاز نموده است.

شرائط و ویژگی های فضای کنونی مذاکرات با ۱۰ سال قبل  بسیار متفاوت بوده وکاملا به نفع ما ورق خورده و قدرت چانه زنی ما دراین دوره از مذاکرات را بسیار بالا برده است:

۱- بجای چند دستگاه سانتریفیوژ معیوب در۱۰ سال قبل، هم اکنون هزاران دستگاه  تا نسل  های پیشرفته را در اختیار داریم که توقف ویا عقب گرد غنی سازی را غیرممکن می سازد.

۲-  مقاومت وایستادگی نظام و مردم در مقابل فشارها، تحریم ها و تهدیدات نظامی در طول ۱۰ سال گذشته، هر گونه شانتاژهای اسرائیل و غرب در این دوره از مذاکرات را بی اثر می نمایاند.

۳-  در دوره مذاکرات ۱۰ سال قبل  فعالیتهای هسته ای ما در حال تعلیق بود وزمان به ضرر ما وبه نفع حریف سپری می شد اما در این دوره از مذاکرات فعالیت های هسته ای ما در حال انجام می باشد و طول مذاکرات به ضرر ما رقم نخواهد خورد.

۴- وجود مفدار زیادی اورانیوم غنی شده ۵ و۲۰ درصد در کشور و توان ساخت میله های سوخت وپیشرفت های صنایع موشکی قدرت چانه زنی ما را بالا برده وشانتاژوتهدید حمله نظامی رژیم صهیونیستی وآمریکا را بسیار کمرنگ نموده است.

۵- و …..

چشم انداز مذاکرات کدامند؟

با توجه به تجربه ای که از رفتار سیاسی غرب در مذاکرات ۱۰ سال قبل  بدست آمده و نیز بدلیل اختلافات ماهوی میان جمهوری اسلامی وآمریکا، متاسفانه نتایج مذاکرات به هیچ وجه به عادی شدن پرونده هسته ای ایران منجر نخواهد شد. غرب از ایران شفاف سازی واعتماد سازی می خواهد! مگر هیچ یک از فعالیت های هسته ای  ایران خارج از کنترل بازرسان آژانس و یا از چشمان اطلاعاتی آمریکا به دور بوده است؟ مگر آمریکا نمی داند در نطنز، کیک زرد اصفهان، آب سنگین اراک، نیروگاه بوشهر،معدن گچین و سایت پارچین چه می گذرد؟! طرح سوال ودرخواست شفا ف سازی برای چیست؟ آیا اصولا پرونده هسته ای ایران مگر حقوقی وفنی است ؟

بر کسی پوشیده نیست که پرونده هسته ای ایران سیاسی است و هرگز آمریکا و غرب حاضر نخواهند شد چنین اهرم فشاری را از روی ایران بردارند! با کدام  منطق سیاسی حاضر به عادی شدن پرونده ایران خواهند شد؟

البته اصل مذاکرات وفعالیت های دیپلماسی جمهوری اسلامی  به شکلی که در حال انجام است به نفع منافع ملی ما  رقم خواهد خورد:

۱- خلع بهانه های آمریکا وایجاد شکاف  در اردوگاه  غرب وفاصله پذیری اروپا، آمریکا و اسرائیل .

۲- بارفشارهای تحریم های اقتصادی وسیاسی را کم خواهد نمود.

۳-نمایاندن حسن نیت ایران باعث خواهد شد که چهره صلح طلبانه انقلاب اسلامی نمایان گردد.

۴- فشارهای روانی به اسرائیل  مضاعف خواهد شد.

۵- سرگرم کردن اسرائیل و دست و پا زدن مسئولین رژیم صهیونیستی در حاشیه این مذاکرات، توان  جبهه مقاومت را افزایش خواهد داد.

۶- و….

 

توصیه ها یی به تیم مذاکره کننده ایرانی

با توجه به مطالب بالا، تیم مذاکره کننده ایرانی؛

۱- نیاز به عقب نشینی از خطوط قرمز ( توقف غنی سازی و یا محرومیت از حقوق مندرج در ماده ۴ ان.پی.تی) نخواهند داشت.

۲- تلاش برای ادامه مذاکرات بعنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد.

۳-تبلیغات و اطلاع رسانی به مردم و دولت های همسو و میانی به موازات مذاکرات مد نظر قرار گیرد.

۴-از فضای مثبت مذاکرات برای شکستن عملی برخی تحریم های اقتصادی استفاده شود ودر حاشیه مذاکرات به ملاقات های دیپلماتیک با هدف مذکور تلاش نمایند و هم زمان سایر بخش های نظام را نیز به این منظور فعال نمایند.

۵- از طریق اطلاع رسانی به تحلیل گران همسو و مطمئن تلاش نمایند فضای سیاسی داخل وخارج کشور را مدیریت نموده در راستای اهداف مذاکرات هدایت نمایند.


تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 20 آبان 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی 

 مقدمه

گروه داعش که مخفف دولت اسلامی عراق و شام می باشد ابتدا در عراق شکل گرفت و به عنوان یک شاخه ای از القاعده در جبهه سوریه با هدف سر نگونی حافظ اسد علیه دولت وقت سوریه فعالیت های نظامی انجام می داده پس از ناامیدی از تغییر حافظ اسد همزمان با چند حمله به مواضع عراق با انتشار بیانیه ای  از سوی محمدالعدنان سخنگوی این گروهک با تشکیل حکومت اسلامی اعلام موجودیت نمود و ابوبکر البغدادی (نام اصلی ابراهیم عواد ابراهیم عبدالمؤمن علی البرری متولد 1971) را به عنوان خلیفه معرفی نمود.

البغدادی کیست؟

   البغدادی در سالهای 2006-2004 در زندانهای آمریکایی محبوس بود و سرویس اطلاعاتی سیا زمان کافی در اختیار داشت که با استفاده از وی وسایر عناصر مشابه پروژه جدید دیگری را بعنوان تهدید منطقه (مانند القاعده وطالبان) طراحی نمایند. رفتار فوق العاده خشونت آمیز و موضع گیریهای تند و تنگ نظرانه و دیکتاتورمآبانه این گروهک که تحت عناوین اسلامی صورت می گیرد اهداف ذیل را دنبال می کند.

اهداف آمریکا از طراحی جدید عبارتند از :

  1. تشدید پروژه اسلام هراسی
  2. تخریب چهره مسلمانان و تروریست جلوه دادن آنان نزد افکارعمومی غرب
  3. بهانه جدید برای حضور و دخالت
  4. مجاب نمودن دولت عراق برای کمک خواهی از آمریکا
  5. کمک مشروط آمریکا برای کمک به دولت عراق مبنی بر تغییر دولت شیعه (مالکی) عراق و انتقال بخشی از قدرت از شیعه به اهل تسنن و کردها
  6. ایجاد اهرم فشاری دیگر بر ایران و کشورهای اسلامی منطقه برای بهره برداری هاي سیاسی
  7. مجبور کردن کشورهای منطقه به کمک خواهی از آمریکا
  8. نشان دادن اینکه با خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق امنیت نیز از بین خواهد رفت
  9. ترمیم چهره آمریکا و ناجی جلوه دادن این دولت با بمبارانهای هوایی علیه داعش (بصورت نمایشی)
  10. نا امن کردن ایران و از بین بردن امنیت روانی جامعه در داخل

جمع بندی

 اگر چه بايد اقرار نمود كه آمريكا در9 هدف از 10 هدف ذكرشده دراين پروژه به موفقيت دست يافته است اما ویژگيهای خاص مردم ایران وظرفيت هاي منتج از انقلاب اسلامي  وتوانائیهای وصف ناشدنی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی ، آمریکا را در مهمترین هدف خود يعني نا امن کردن کشور و برهم زدن امنیت روانی جامعه بوده است را با شکست مواجه نموده و ایران اسلامي همچنان امن‌ترین کشور منطقه محسوب می گردد.

  در این راستا لازم است آحاد مردم تحت تأثیر تبلیغات سرویس های اطلاعاتی غرب که از طریق فضاهای مجازی سعی دارند احساس ناامنی ایجاد نمایند قرار نگرفته ، و به شایعات و دروغ پردازیهای تبلیغات روانی آنان که در فضاهای مجازی و رسانه های ماهواره ها مطرح می گردد کمترین توجهی ننمایند.

 بزرگنمایی گروهک هایی مانند داعش از اهداف جنگ روانی غرب است و این گروه تهدید جدی برای ایران محسوب نمی شود، چرا که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب با تهدیدهای صد چندان نسبت به داعش دست و پنجه نرم کرده و آمادگی کامل را برای مقابله و مدیریت آن دارا می باشد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی 

القائات منفی عدم نیاز به داشتن انرژی هسته ای در داخل کشور به ویژه در فضاهای دانشگاهی و نیز متأسفانه از سوی برخی از اساتید تکرار شده و همواره از هزینه های سیاسی و مالی آن گله مندند، اما این در حالی که “انرژی هسته ای به عنوان یک دانش و علم زیرساختی” نه فقط برای تولید برق بلکه برای بسیاری از رشته های پزشکی، دارویی، بهداشتی، کشاورزی، دامپزشکی، صنعتی و دسترسی به منابع آب نیز کاربردهای اساسی دارد، در ذیل به برخی از آن اشاره می نمایم؛

تولید برق

تولید برق از طریق نیروگاه های اتمی با توجه به پایان پذیر بودن منابع فسیلی و روند رو به رشد توسعه اجتماعی و اقتصادی، استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق امری ضروری و لازم خواهد بود.

 پزشکی و بهداشت

در کشورهای پیشرفته صنعتی، از این انرژی پاک (انرژی هسته ای) بصورت گسترده در علم پزشکی استفاده می نمایند که مهمترین کاربردهای آن عبارتند از : رادیوگرافی – گامااسکن- استرلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتوهای هسته ای- رادیوبیولوژی- تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی- تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آنها- تولید کیت های هورمونی سرطان پروستات- سرطان روده کوچک و سینه- تومورهای مغزی- ناراحتی وریدی- تصویربرداری های قلبی- تشخیص کم خونی- کنترل رادیوداروهای خوراکی و تزریقی و … و بسیاری دیگر از موارد پزشکی.

 دامپزشکی و دامپروری

در پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری های دامی- تولید مثل و تغذیه دام- اصلاح نژاد و بهداشت و ایمنی محصولات دامی و خوراک دام.

کشاورزی

تشعشعات هسته ای کاربردهای زیادی هم در کشاورزی دارد اعم از موتاسیون هسته ای ژن ها در کشاورزی- کنترل حشرات با تشعشعات هسته ای- جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما- انبارکردن میوه ها و ….

کاربردهای صنعتی

مهمترین کاربرد صنعتی انرژی هسته ای عبارتند از: نشت یابی اشعه- دبی سنجی پرتوی-  سنجش پرتوی- میزان سائیدگی قطعات در حین کار- چگالی سنجی مواد معدنی- کشف عناصر نایاب در معادن- تولید چشمه­های ایریدیم برای کاربردهای صنعتی و بررسی جوشکاری در لوله های نفت و گاز و …

دسترسی به منابع آب

تکنیک های هسته ­ای برای شناسایی حوزه های آب زیرزمینی، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها هم مورد استفاده قرار می گیرد و حتی در شیرین کردن آبهای شور نیز کاربرد دارد.

بدین ترتیب اهمیت دستیابی به این تکنولوژی برای هر کشوری که بخواهد در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد امری ضروری و الزامی بوده و هر مقدار هزینه بابت آن به صرفه خواهد بود ضمن اینکه مسیر سربلندی و استقلال کشور در مقابل زورگویی ها و استعمار قدرت های بزرگ نیز قلمداد می گردد.

توقف برنامه هسته­ ای اگر مبنای علمی و اقتصادی برآمده از نظرات کارشناسی و دانشمندان داخلی باشد اشکالی به آن وارد نخواهد بود اما اگر مبنای خارجی و زورگویانه داشته باشد در تقابل با منافع ملی و امنیتی کشور بوده و استقلال سیاسی کشور را نشانه گیری خواهد نمود که در اینصورت با هیچ منطقی تطبیق نخواهد داشت.

لهذا از نخبه های سیاسی و اقتصادی کشور انتظار می رود تحت تأثیر القائات قدرت های بزرگ قرار نگرفته در جهت منافع ملی و حفظ استقلال ملت ایران سخن بگویند و قلم بزنند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

محمود احمدی نژاد در بخشی از نامه خود عنوان نموده است که: “خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه بر اساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد”.

در شرائط کنونی کشور بهتر است “تکلیف دینی” مبتی بر  مصالح  ومنافع ملی از سوی  ولی امر مسلمین منتج گردد. تقویت فضای ارامش، همدلی و سکوت خداپسندانه  همان تکلیفی است که همواره  از توصیه های رهبری منتج می گردد.   ملت ایران یکبار آسیب های جبران ناپذیر مناظره های سال ۸۸ را از یاد نبرده و قلب رهبری معظم هنوز از آن ترمیم نگشته است!

آیا مسئولین که در غالب مصاحبه ها ی زمان تصدی خود، دولت های  اسبق  را با لعن و نفرین یاد می کردند سزاوار است برای کوچکترین نقد برآشفته شده ناله سردهند  و باز شمشیرها را از قلاف برون زده ، به بهانه  “تکلیف شرعی” کشور را در آستانه باز هم آشوب قرار دهند؟

طرح مناظره و اقدام نابخردانه برخی مسئولین، باز هم  خرسندی نتانیاهو را در برداشته است قطعا رژیم صهیونیستی از طریق عوامل  پنهان و دوستان جاهل، پروژه تقویت اختلافات درون حکومتی را دنبال نموده و رئیس جمهوری سابق ایران را تشویق به ماموریت ناخواسته  می نماید!

از دکتر محمود احمدی نژاد که بحق در دوران تصدی خود زحمات بیشمار و منحصر به فردی انجام داده تقاضا داریم آستانه تحمل خود را افزایش داده و تحت تاثیر عناصر وعوامل نتانیاهو و نیز برخی از دوستان جاهل خود  قرار نگیرند.  ۸ سال اختیار داشته اید همه ابزارهای قدرت را در خدمت سیاست های خود بکار بگیرید وبحق باید صبر داشته باشید  تا میدان  در اختیار  دیگر منتخبین مردم قرار گیرد.

از دولت تدبیر وامید انتظار حرکت با سرعت بسوی جلو تحت منویات رهبر انقلاب را  داشته و هرگونه توقف را به منزله فرصت سوزی قلمداد نموده و از نزاع های شخصی،حزبی وصنفی اجتناب نمایند.

باید در شرائط بغرنج کشور به مردم ومشکلات آن فکر نموده مناظره ها را به عوامل خود در فضاهای دانشگاهی واگذار نمایند. نخبگان سیاسی کشور بدانند که مناظره احمدی نژاد و روحانی بازی باخت –باخت خواهد بود.

تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

تبعیض آشکار در دستیابی به دانش و فناوری هسته ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی در راستای وابسته نگاه داشتن زیر ساخت های کشورهای در حال توسعه ای است که با سیاست های غرب فاصله دارند، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جلوگیری از دستیابی به این فناوری به بهانه خطر ساخت سلاح اتمی در حالی مطرح می شود که آمریکا خود از این سلاح در هیروشیما و ناکازاکی استفاده نموده و صدها هزار انسان غیرنظامی را به کام مرگ فرستاده است.

همچنین رژیم تل آویو دستیابی به بمب هسته ای را از حدود ۵۰ سال قبل با همکاری فرانسه و آمریکا آغاز نمود و در اواخر دهه ۱۹۶۰ اولین بمب اتمی خود را با هدف جنگ  علیه مسلمانان ساخت.

در حال حاضر ۴۴۲ نیروگاه هسته ای در ۳۰ کشور فعال هستند. آمریکا با ۱۰۴ نیروگاه هسته ای بیشترین نیروگاه هسته ای فعال را درجهان دارد. فرانسه نزدیک به هشتاد درصد انرژی برق خود را از نیروگاههای هسته ای تامین می کند آلمان نیز در جایگاه سوم جهان قرار دارد.

کشورهای عضو باشگاه هسته ای جهان این تکنولوژی را در انحصار خود قرار داده و سایر کشورها ی مستقل و یا غیرهمسو را از داشتن این دانش به بهانه های واهی منع می نمایند.

دانش هسته ای برای رشد و توسعه ملی و ترمیم زیر ساخت های کشور ضروری است. انرژی هسته ای فقط در تولید برق خلاصه نمی شود بلکه در سایر حوزه ها از جمله در  حوزه های پزشکی (بویژه سرطان) و بهداشت، دامپزشکی و دامپروری، دسترسی به منابع آب، کشاورزی، باستان شناسی و صنعتی کاربرد دارد. کارشناسان در مقرون به صرفه بودن این انرژی اظهار می دارند که یک قرص ۳۰ گرمی اورانیوم بعنوان سوخت، معادل ۳ تن ذغال سنگ است وانرژی حاصل از آن در راکتور برابر ۱۵۰ تن ذغال سنگ خواهد بود.

همچنین کارشناسان موضوع  معتقدند که ساخت نیروگاههای اتمی جزء صنایع پردرآمد و باثبات محسوب می گردد و سازندگان آن در دنیا بسیار محدود می باشند.

از جمله کشورهای سازنده نیروگاههای اتمی عبارتند از: آمریکا – فرانسه – ژاپن – روسیه – کانادا – چین و کره جنوبی است (آلمان تا چندی قبل جزء سازنده ها محسوب می شد).

اگرچه هزینه ساخت یک نیروگاه هسته ای بسیار بالاست و بر اساس برآوردهای قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، هزینه ساخت یک نیروگاه هسته ای هزار مگاواتی معادل ۵٫۲ میلیارد دلار می باشد اما سوخت چنین نیروگاهی بسیار ارزانتر از نیروگاه مشابهی که از سوخت فسیلی استفاده می شود برآورد شده است.

سوخت هسته ای مورد نیاز یک نیروگاه هسته ای هزار مگاواتی حدوداً ۳۰ تن اورانیوم غنی شده در سال می باشد که هزینه آن در شرایط عادی ۱۰ میلیون دلار و در بدترین شرایط ۲۵ میلیون دلار است و این مبلغ حدوداً ۲% هزینه کارکرد یک نیروگاه با سوخت نفت می باشد. یعنی در بلندمدت هزینه بالای احداث یک نیروگاه هسته ای در ازای برق ارزانی که تولید می کند به راحتی جبران خواهد شد.

همچنین افزایش تصاعدی مصرف انرژی در جهان، تنها انرژی هسته ای است که از فرایند تولید تا مصرف، هیچ گاز گلخانه ای تولید نمی کند و در زنجیره کامل انرژی هسته ای از برداشت اورانیوم تا تولید زباله های هسته ای در هرکیلو وات ساعت فقط ۲ تا ۶ گرم کربن تولید می کند.  برای مثال اگر ۴۴۲ نیروگاه هسته ای سراسر دنیا تعطیل شوند و بجای آن از سوخت های فسیلی مانند نفت یا گاز استفاده گردند سالانه ۶۰۰ میلیون تن کربن به جو زمین وارد خواهد شد.

لهذا انرژی هسته ای بعنوان یک انرژی پاک و مقرون به صرفه  برای تولید ملی و ترمیم زیرساختهای کشور ضروری است و باید در مقابل تبعیض های هسته ای مقاومت و تدبیر نمود وبه تبلیغات غرب ودوستان نا آگاه داخلی مبنی بر اینکه هزیه های استفاده از این فناوری برای کشور مقرون به صرفه نیست، توجه ننمود.

تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 16 اردیبهشت 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

سناتور رابرت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا با 25 سناتور دیگر روز  پنجشنبه مورخه 28 آذرماه سال جاری لایحه جدیدی در خصوص  تشدید تحریم ها علیه ایران ارائه نمودند.کاهش صادرات نفت ایران، وادار کردن دولت آمریکا به پشتیبانی از اسرائیل در صورتیکه رژیم صهیونیستی به ایران حمله  نماید از جمله اهداف این لایحه بوده است.

 تشدید تحریم ها علیه ایران درحالی مطرح می گردد که در 24 نوامبر(سوم آذرماه سال جاری) در"طرح اقدام مشترک" بین ایران و5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه آلمان حاصل شد در این طرح تصریح شده است که دولت اوباما ظرف 6 ماه آینده تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نکند!

نقض پیمان توسط طرف قدرتمند و زورگوی قراردادهای بین المللی یا دوجانبه در طول تاریخ و حتی در قرن اخیر که جهان مدعی دموکراسی و احترام به تمامیت ارضی کشورها از آن یاد می گردد کاملاً مسبوق به سابقه بوده و هیچگونه جای تعجب از خود بجای نخواهد گذاشت اما در رخداد اخیر تنها دم خروس است که مشهود است اوباما قسم حضرت عباس می خورد اما نتوانسته است دم خروس را پنهان نگه دارد.

1ز 25 نفر سناتور مجلس سنا که اقدام به ارائه لایحه مذکور نمودند 12 نفر آن از حزب دموکرات می باشند یعنی حزبی که اوباما از آن طریق به قدرت رسیده است و می بایستی رئیس جمهور را مورد حمایت خود قرار دهند رفتار واهداف حزبی  پیش از این نمایانگر این مهم می باشد که رئیس جمهور برآمده از هر یک از احزاب جمهوریخواه یا دمکرات می بایستی مورد حمایت وتقویت حزب خود باشند وسوابق پیش از این نیز بر این  فرضیه  صحه می گذارد لهذا واقعیت این است که  رئیس دولت آمریکا در کنار سنا تور های هم حزب خود قرار دارد وهردو تمایلی به  شفاف سازی ونهایتا عادی شدن پرونده هسته ای ایران نخواهند داشت اما لازم است رئیس دولت آمریکا نقش آدم خوبه را بازی کند و افکار عمومی جهان از طریق رفتار ظاهری رئیس جمهور آمریکا چهره این کشور را همچنان حامی صلح و مخالف توتالیتاریسم نشان بدهند.

اسناد موثق حاکی است که از زمان حضور آمریکا در افغانستان (سال2003) تا کنون تولید مواد مخدر 40 برابر شده و ابعاد اشغال این کشور عمق بیشتری یافته و کشتار غیرنظامیان افزایش یافته و هیچ چشم اندازی تامین امنیت در افغانستان دیده نمی شود. حمله به بهانه  دروغین انباشت سلاح های هسته ای در کشور عراق هیچ آرامش و آزادی برای مردم آن به ارمغان نیاورده و در فروپاشی شوروی به بهانه فضای باز سیاسی و کنار گذاشتن کمونیزم بین الملل هیچ کمک انسان دوستانه ای از دولت آمریکا علیرغم ادعاهای این دولت به مردم واگذار نشده است، مصر، سوریه ، لبنان ، فلسطین ، یمن ، بحرین، لیبی و هر نقطه از دنیا که جنگ و خونریزی و چپاول هست حتماً  رد پای دولت آمریکا و نظامیان این کشور دیده می شوند وهمواره دم خروس در این مناطق قابل پنهان کردن نبوده است!

از اینرو تیم مذاکره کننده ایران با تأمل به واقعیت های جاری و الهام گرفتن از تاریخ معاصر رفتار سیاسی اینگونه کشورها پای میز مذاکره نشسته و با "استراتژی اقتدار وتعامل" ضمن نشان دادن دم خروس نزذ افکار عمومی دنیا اجازه تحقیر وتحدید حقوق ملت ایران را نخواهند داد.

نفس مذاکرات برای کشور صلح طلبی چون ایران همواره مثبت است و با اتخاذ رویکرد فوق  (استراتژی اقتدار وتعامل) می تواند نهایتا آمریکا ومدعیان صلح جهانی را به انزوا کشانده وبسترسازی مناسب برای رشد وتوسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید. این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مذاکرات را به برنامه های اقتصادی خود گره نزده و برنامه ریزیهای اقتصادی کشور را به نتایج مذاکرات وابسته ندانیم. نباید اهمیت مذاکرات را در رسانه ها به حدی برسانیم که اصل مذاکرات باعث بی ثباتی اقتصادی بوجود آورد به این معنا  که گرم  وسرد شدن روند مذاکرات  نباید به معنای گرم وسرد شدن چرخه اقتصاد وتجارت داخل کشور گردد!  باید اقتصاد ایران را از وابستگی به مذاکرات هسته ای کم نموده وموت وحیات هر یک مستقل از یکدیگر تعریف  گردند از اینرو توصیه می شود  اهمیت مذاکرات هسته ای را از آسمان به زمین آورده، مردم ومسئولین را بسمت واقعیات موجود سوق داده وبرنامه های کوتاه مدت ودراز مدت را برمبنای نه نتایج مذاکرات بلکه بر مبنای شرائط موجود محقق سازیم. واقعیت های موجود اینست که آمریکا پرونده هسته ای ایران  نه حقوقی بلکه سیاسی است و خواست شفاف سازی ابزاری است فریبکارانه نه راهبردی صلح طلبانه! لهذا پرونده هسته ای ایران اهرم فشاری است در دست آمریکا  که بیش از 10 سال با آن بازی کرده وتلاش دارد ظرفیت این بازی را افزایش دهد از اینرو مبنای مذاکرات برای تیم مذاکره کننده باید مقابله با بازی غرب وخلع ید نمودن ابزارهای این بازی با هدف انزوای امریکا وغرب باشد لهذا نباید اجازه داده شود که طولانی شدن مذاکرات وپست وبلندی های آن به اقتصاد داخلی لطمه وارد کند و تجار واقتصاد دانان ما را بین زمین وآسمان معلق نگاه دارد.

تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 16 اردیبهشت 1393

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

زمانی که نلسون ماندلا ۲۷ سال حبس همراه با شکنجه طاقت فرسا از سوی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را سپری می نمود آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین حمایت و پشتیبانی را از این رژیم نموده و ضمن انعقاد قراردادهای هسته ای با این رژیم به تاراج معادن و ثروت این کشور مشغول بوده و هر گونه ندای آزادی و استقلال را از طریق ۱۷% سفیدپوست آفریقای جنوبی در نطفه خفه می نمودند!

جمهوری اسلامی ایران قطع روابط با رژیم آپارتاید را در اولین روزهای انقلاب در دستور کار قرارداد. ماندلا در ۱۹۹۰ از زندان رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی آزاد شد و پس از آزادی از زندان به آمریکا نرفت! و از انگلیس دیدن نکرد بلکه برای دیدار امام (ره) و انقلاب اسلامی به ایران سفری نمود! مخوله افریفا (پدربزرگ آفریقا) پیش از این در مورد امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی قلم فرسایی کرده و اظهار نظرات فراوان در حمایت و همسویی با انقلاب اسلامی داشته است، اگر چه مسیحی بود اما از نظام اسلامی بخاطر ماهیت ضدامپریالیستی و ضد نژاد پرستی آن حمایت می کرد.

اما چه شده است زمانیکه در بستر بیماری بود اوباما به ژوهانسبورگ رفت و از وی عیادت نمود اما ایران، هیچ هیئتی برای عیادتش اعزام ننمود و نه کمترین همدردی با این مرد بزرگ بعمل آورد! نلسون درگذشت و جهان از وی یاد می کند و سرکرده امپریالیسم و تبعیض نژادی بیانیه داده و در قالب تبلیغات وسیعی از مرگ ماندلا ابراز تأسف کردند! اما مقامات جمهوری اسلامی ایران کمترین عکس العملی بخصوص در ساعات اولیه اعلام مرگ وی از خود نشان نداده اند!

نلسون ماندلا شب ۱۶ آذرماه جاری درگذشت و همه رسانه های مهم جهان اعم از BBC ، CNN ، الجزیره و … برنامه های خود را تحت الشعاع این رخداد قرار دادند در حالیکه تا ساعت ۶ صبح همان روز هیچ یک از خبرگزاری ها و سایت های ایرانی از خواب بیدار نشده و هیچ مطلبی در مورد مرگ این مرد بزرگ مطرح نکرده بودند!

حق جمهوری اسلامی ایران است که از مرگ ماندلا در جهت تثبیت انقلاب، تقویت چهره انقلابی نظام اسلامی و تخریب استکبار جهانی بهره برداری نماید؛ متإسفانه نظام تبلیغاتی و رسانه ای ما همواره از فرصت های جاری کمترین استفاده را نمی کند و صرفاٌ دفاع در مقابل تهاجم دشمن در نظام مدیریتی کشور نهادینه شده است.

صدور بیانیه از سوی مقامات عالی و شخصیت های سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی کشور از جمله بدیهیاتی است که باید صورت گیرد.