تاریخ انتشار : شنبه 21 دی 1398

مجلس عراق طرح خروج نظامیان امریکا از عراق را تصویب کرد این اتفاق پیروزی بزرگی برای ایران وشکست خفت بار برای امریکا  محسوب میگردد.